проект-иницијатива “Македонија”

На 10 август 2013 од Женева ќе се отпочне со проект-иницијативата *** МАКЕДОНИЈА ***
vesna[1]
.

 

Почитувани,

На 10 август 2013 од Женева ќе се отпочне со проект-иницијативата *** МАКЕДОНИЈА ***.

Цел на иницијативата: Признавајње на Македонија под уставното име во Швајцарија.
Оваа иницијатива преку нашата мрежа ќе ја прошириме во Европа, се со цел да се мобилизира и активира дијаспората во ЕУ, и од позиција на пасивен играч и наблјудувач да стане активен.

Цел на иницијативата во Европа: Да се изврши притисок одвнатре од државите на ЕУ, со цел признавајње на Македонија под уставното име.

1. Собирајње на 10 000 потписи во Швајцарија
2. Статистика, факти за бројот на Македонци во Швајцарија
3. Активности преку кои ке се докаже дека дијаспората во Швајцарија постои и придонесува
4. Трибина на тема придонесите на Македонците во Швајцарското обштество
5. Претставувајње на Македонската традиција и култура

Оваа иницијатива е и ваша иницијатива

Контакт информации:

Аџијоски Дејан adzijoski@hotmail.com 0041 (0) 76 270 11 30
Трајчевски Бранислав brane.tr@hotmail.com 0041 (0) 78 718 27 43

Comments are closed.